سومین مجمع عمومی گروه شیمی منطقه ی 8 تهران

مکان دبیرستان پیشرو

زمان سه شنبه 9/12/90

ساعت 2:30 الی4:30

مدرس کلاس آموزش آزاد :خانم یغمائیان / خانم بشیری