گروه شیمی منطقه ۸ تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه ۸ تهران

بارم بندی سوالات امتحانی کتاب های شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی

شیمی 1

نوبت اول :


 

بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان برگزاری مرحله دوم مسابقات آزمایشگاه-کارگاهی به تاریخ سه شنبه 90/12/23 تغییر یافت.

اسامی برگزیدگان مرحله اول و همچنین محل برگزاری مرحله دوم مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.


 جاهای خالی را با كلمات مناسب كامل كنید

1-  رابرت بویل  شیمی را..................... نامید .

2- ابزار های یونانیان در مطالعه ی طبیعت ( مشاهده ، .................. و نتیجه گیری كردن) بود.

3- واژه ی اتم نخستین بار توسط....................بكار برده شد.

4- ماده ی دارای خاصیت ..................... مانند روی سولفید كه در تولید لامپ تلویزیون و نمایشگر ها كاربرد دارد.

 

5- موادی مانندشب نما  ،ساعت و تسبیح دارای خاصیت .................هستند.

6- موزلی با آزمایش بر روی پرتو ایكس حاصل از فلزات مختلف به این نتیجه رسید كه.....................پرتو ایكس حاصل  با جرم اتم فلز متناسب است.

7- ابتدا هیدروژن  بعد............ و امروزه كربن به عنوان مبنا ی جرم اتمی انتخاب شدند.

8- نیوتن بیان كرد هر گاه نور سفید را از منشور عبور دهیم طیف پیوسته ای............... بدست می آید

9- بونزن بوسیله ی دستگاه طیف بین نشان داد كه نمونه ی دیگری از طیف وجود دارد كه در آن مرز بین رنگ ها كاملا مشخص  است، او این طیف را ............ نامید.

10- طیف نشری خطی برای هر ماده خاص آن ماده است  و مانند.............. می توان برای شناسایی فلز بكار برد.

11- الكترون معمولا در پایین ترین تراز انرژی ممكن قرار دارد كه به آن ............... می گویند.

12- مناسب ترین شیوه ی از دست دادن انرژی هنگام بر گشت به حالت پایه ............... است.

13- هنگام انتقال الكترون ازیك تراز به تراز دیگر ، انرژی به صورت یك بسته مبادله می شود كه به آن انرژی ............... یا ................ می گویند.

14- مقدار انرژی لازم برای كندن ................... از یك مول  اتم خنثی گازی شكل و تبدیل آن به یك  مول یون  یك بار مثبت گازی شكل را انرژی نخستین یونش می گویند.

 

15- در نمودار انرژی یونش های متوالی یك عنصر گاهی اوقات افزایش ناگهانی مشاهده می گردد ، به این تغییر ناگهانی .................می گویند.

16- شرودینگر با تاكید بر رفتار موجی الكترون برای آن یك فضای سه بعدی در اطراف هسته در نظر گرفت و آن را ...................... نامید.

 

ب  - درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین و عبارات نادرست را اصلاح كنید.

1- پرتو كاتدی، تغییر حالت های فیزیكی و قانون پایستگی جرم رابا نظریه ی اتمی دالتون می توان توجیه كرد.

2-موزلی با آزمایش بر روی پرتو ایكس حاصل از فلزات مختلف و رسیدن به این نتیجه كه :فركانس پرتو ایكس حاصل با عدد اتمی فلز متناسب است.

.3- جنس پرنوكاتدی و پرتو بتا یكسان است.

4- ایزوتوپ های یك عنصر در عدد جرمی ، تعداد نوترون ، ظرفیت و فركانس پرتو ایكس مشابهند

5- وقتی الكترون انرژی بسیار زیادی دریافت كند می تواند به تراز بی نهایت منتقل شود در این حالت اتم با از دست دادن الكترون یون مثبت تبدیل می شود به این فرایند یونش می گویند

6- برای تعیین مكان الكترون از اعداد كوانتومی استفاده می كنند .

7-اوربیتال های  هم انرژی اوربیتال هایی هستند كه تراز  و لایه ی یكسانی دارند

پ- در هر مورد دلیل را بنویسید

1- امروزه این قسمت از نظریه ی دالتون كه می گوید "همه ی اتم های یك عنصر مانند هم هستند "مورد قبول نیست.

2-  تامسون در آزمایش خود بر روی پرتوكاتدی جنس فلز آند را تغییر داد..

3 - رادرفورد از آزمایش دوم خود نتیجه گرفت كه "   یك میدان الكتریكی قوی در اتم وجود دارد".

4- یكی از تعاریف ایزوتوپ این است كه "اتم های یك عنصر كه خواص شیمیایی یكسان اما خواص فیزیكی متفاوتی دارند".

 

5 - از طیف نشری خطی عناصر می توان برای شناسایی آن ها استفاده كرد.

6-  الكترون در حالت بر انگیخته  با از دست دادن  انرژی به حالت پایه بر می گردد.

1632S2-  تمرین1 : ذرات زیر اتمی را در تعیین كتید

تمرین 2- مجموع تعداد پروتون و نوترون های اتمی 78 و اختلاف آن ها 5 است ، عدد اتمی و عدد جرمی آن را تعیین كنید.

تمرین3:مجموع الكترون و پروتون در اتم عنصری برابر 36  و مجموع نوترون و پروتون در آن 40 است . عدد اتمی و عدد جرمی آن را تعیین كنید

تمرین 4- عدد جرمی اتمی برابر 46 و اختلاف نوترون و پروتون های آن 4 است ، عدد اتمی آن را تعیین كنید

تمرین 5 - مجموع الكترون ها وپروتون های اتم عنصری برابر40 و مجموع الكترون ها و نوترون های آن برابر 45 است ، عدد اتمی و عدد جرمی آن را تعیین كنید

Cd2+  تمرین 6- یون كادمیم دارای 46 الكترون و 64 نوترون است ، نماد شیمیایی آن را بنویسید

تمرین7-  :در انرژی های یونش عنصری 4 جهش اصلی مشاهده میشود و اولین جهش پس از كندن 3 الكترون روی می دهد ، عدد اتمی آن را بیان كنید.

تمرین 8- در نمودار انرژی یونش های متوالی عنصری 4 جهش مشاهده می گردد و نخستین جهش آن پس از كندن 5 الكترون روی می دهد ،  آرایش الكترونی آن را رسم كنید.

n=5 , l= -1  , ml  = 1   , ms =1/2 تمرین 9- اعداد كوانتومی مربوط به آخرین الكترون عنصری بصورت زیر است

در نمودار انرژی یونش های متوالی آن چند جهش مشاهده می گردد؟

تمرین 10- عدد كوانتومی آخرین الكترون عنصری را تعیین كنید كه نخستین جهش اصلی آن پس از كندن 3 الكترون رخ می دهد و دارای 4 جهش اصلی است.

تمرین 11- آرایش الكترونی عناصر زیر را رسم كنید.

13Al

35Br

29Cu

49Ag

تمرین 12- آرایش الكترونی یون های زیر را رسم كنید

20Ca2+

16S2-

26Fe3+

17Cl-

تمرین 13 - جرم اتمی میانگین عنصری 55 و فراوانی یكی از ایزوتوپ هایش 35% است ، جرم اتمی ایزوتوپ های آن چه عددی می تواند باشد. (اختلاف تعداد نوترون در دو ایزوتوپ برابر 4 است).

 

تمرین14 -  جرم اتمی ایزوتوپ های اكسیژن به ترتیب 16 ، 17  و 18است، فراوانی های آن ها نیز 90 ،9 و1 درصد می باشد. جرم اتمی میانگین آن را تعیین كنید.

تمرین 15- آرایش عناصر زیر را با استفاده از گاز های نجیب بنویسید.

35Br

29Cu

49Ag

تعیین كنید هر یك از عناصر زیر در كدام دسته از عناصر جدول تناوبی جای می گیر ند.

29Cu

49Ag

11Na

19K

26Fe

ی35Br        .- در آرایش الكترونی برم :

آ- چند الكترون جفت نشده وجود دارد؟

ب-چند اوربیتال دارای الكترون وجود دارد؟

وجود دارد؟ l=1   ,ml=-1پ- چند اوربیتال با

             است كr                مشابه آرایش P3-        و          Ca2+  2- آرایش الكترونی عناصر

            در هر مورد با ذكر دلیل مشخص كنید امكان تشكیل كدامیك بیشتر است ؟چرا ؟- 3

Fe2+ یا  Fe3-       + آ

 

K+ یا  K2+ب-      

 

4- اتم گوگرد دارای چند الكترون ظرفیت می باشد ؟  معادله ی نخستین یونش آن را بنویسید.   در انرژی یونش های متوالی آن چند جهش اصلی وجود دارد؟

 

5-اگر برای هیدروژن تنها چهار لایه ی الكترونی در نظر بگیریم در طیف نشری خطی آن چه رنگ هایی مشاهده می گردد .چرا؟

را تعیین كنید. AوB6- با توجه به جدول زیر

اتم

جرم اتمی

درصد فراوانی

جرم اتمی میانگین

2963 Cu

63

B

63/55

2965 Cu

A

30/8

درست است .چرا؟ 2P3 7- كدام نمایش برای الكترون های موجود در

↑↓

 

آ-

ب-

پ-

ت-

 

8- عنصر پتاسیم با عد اتمی 19 در كدام گروه از جدول تناوبی قرار دارد

 

 

تمرین : اعداد كوانتومی را برای آخرین الكترون عنصر مس تعیین كنید.

 

تمرین : اعداد كوانتومی را برای دهمین الكترون عنصر پتاسیم تعیین كنید؟

 


از كلیه سرگروه ها و اعضاء و دبیران مجری كلاس های موضوعی در مناطق 19 گانه شهر تهران دعوت به عمل به می آید در این جلسه حضور فعال داشته باشند .در ضمن از همكاران سرگروه شیمی خواهشمندیم این موضوع را به موقع به اطلاع همكاران كلاس موضوعی منطقه برسانند .

زمان: سه شنبه 16اسفند90  ساعت 8 الی 12

مکان: خیابان معیری - خیابان شهید معتمدی - ابتدای کوچه شهید صنیعی پور - اداره آموزش و پرورش منطقه 11 

تالار محراب


سومین مجمع عمومی گروه شیمی منطقه ی 8 تهران

مکان دبیرستان پیشرو

زمان سه شنبه 9/12/90

ساعت 2:30 الی4:30

مدرس کلاس آموزش آزاد :خانم یغمائیان / خانم بشیری


 


ادامه مطلب

مکان دبیرستان پیشرو

زمان سه شنبه 29 آذر

ساعت 13:30 -15:30


مرحله ی اول یک شنبه 13 آذر(در تمامی مدارس)

مرحله ی دوم سه شنبه 22آذر( در گرو ه های مدیریتی تعیین شده)

 


نكات مهم برای طراحی و تهیه کلیپ آموزشی با محوریت کتاب شیمی 3

یکشنبه 8 آبان 1390 | نوع مطلب :خبر ،
نویسنده: همكاران گروه شیمی تهران |
نظرات ( 0)

<!--[if !supportLists]-->Ø      <!--[endif]-->کلیپ ها باید شامل فیلم روش تدریس یا عكس ها و تصاویر متحرك(انیمیشن) همراه با موسیقی مناسب بوده و نمایش آن‌، یادگیری یك موضوع درسی را عمیق تر و معنادارتر كرده و یا انگیزه‌ی یادگیری را در فراگیر افزایش دهد.

<!--[if !supportLists]-->Ø      <!--[endif]-->كلیپ ها در صورتی در بخش مسابقه شرکت داده می شوند كه توسط دبیر محترم شیمی تهیه شده باشد. بنابراین انیمیشن های موجود در اینترنت،اگرچه در جای خود مفید و قابل استفاده اند، اما در صورت ارسال به دبیرخانه در مسابقه شركت داده نمی شوند. کلیپ هایی که به صورت انیمیشن تهیه می شوند باید فایل اصلی ( source ) آنها حتما ضمیمه گردد.

 

Ø      كیفیت صدا و تصویر باید مناسب بوده و زمان كلیپ بیش تر از ۵ دقیقه نباشد. فرمت فیلم ارائه شده به گونه ای باشد كه به طور معمول در بیش تر رایانه ها قابل پخش باشد.

لازم است اجرای کلیپ از ابتدا تا انتها، خودکار بوده و تغییر صفحه ها نباید با کلیک روی دکمه ای صورت گیرد.

منبع : وبلاگ دبیرخانه شیمی 


 

جدول ملاك های تحلیل سؤالات امتحان نهایی شیمی3- خردادماه 90

ردیف

° ملاك های عمومی طرح سؤال (دارای ضریب 1)

امتیاز  ( 1 0)

1

رعایت زیبایی سؤال (خوانا بودن، رعایت فاصله مناسب بین سؤالات ، رسم الخط صحیح و ...)

 

2

كامل بودن سربرگ (دستورالعمل لازم برای پاسخگویی، مشخص بودن تعداد صفحات و سؤالات و زمان آزمون)

 

3

مناسب بودن زمان پاسخگویی به سؤالات

 

4

مناسب بودن تعداد سؤالات آزمون (باتوجه به زمان تعیین شده)

 

5

صحیح بودن نگارش سؤالات (عدم وجود غلط املایی در متن سؤال، عدم استفاده از واژه‌های مبهم و ...)

 

6

رعایت نكات دستوری در طرح سؤالات (صحیح بودن نگارش و نشانه گذاری و ...)

 

7

مشخص كردن موارد منفی با كشیدن خط زیر آن و یا تایپ پررنگ

 

8

سلیس و روان نوشته شدن سؤالات (به گونه‌ای كه همه دانش آموزان برداشت یكسانی از سؤال داشته باشند)

 

9

در نظر گرفتن دامنه و حد برای پاسخ سئوالات تشریحی

 

 

جمع

..........

ردیف

° ملاك های تخصصی طرح سؤال (دارای ضریب 2)

امتیاز  ( 2 0

1

مناسب بودن سؤال از نظر علمی

 

2

استفاده از انواع سؤالات باز پاسخ و بسته پاسخ در طرح سؤالات به تناسب محتوا

 

3

اندازه گیری شدن فقط یك هدف در هر سؤال

 

4

توجه به سطوح مختلف حیطه شناختی اعم از دانشی و فرادانشی در طرح سؤالات

 

5

مرتبط بودن هر یك از سؤال ها (اعم از باز پاسخ یا بسته پاسخ ) با هدف یا هدف‌های مهم یادگیری

 

6

عدم راهنمایی متن سؤال به پاسخ همان سؤال یا سؤالات دیگر

 

7

ترتیب چینش سؤالات از آسان به دشوار(ترتیب قرار گرفتن می تواند بر اساس سطوح حیطه شناختی یا فصل كتاب یا .... باشد)

 

8

طرح بخش عمده سؤالات در حد دانش آموزان متوسط

 

9

رعایت بارم و بودجه‌بندی كتاب در طرح سؤالات (در نظر گرفته شدن محتوای مهم همه فصل‌ها)

 

10

تناسب بارم هر سؤال با میزان (سطح) دشواری و حجم پاسخ آن

 

11

مورد توجه قرار گرفتن اهداف مهم كتاب در آزمون

 

 

جمع

..........

ردیف

° ملاك های ویژه طرح سؤال (دارای ضریب 3)

امتیاز ( 3 0)

1

مرتبط بودن شكل‌ها (تصاویر) داده شده با اهداف / متن سؤالات

 

جمع نمره ی کل ارزیابی

--------------

 


با توجه به ۲۰ نمره ای شدن دروس پیش دانشگاهی در سال جاری،بارم بندی درس شیمی پیش دانشگاهی،

که از سوی دفتر متوسطه نظری ارسال شده است، به شرح زیر تقدیم می شود:

پایانی اول

نمره

پایانی دوم

نمره

فصل اول

۸

فصل اول

5/2

فصل دوم

۸

فصل دوم

5/2

فصل سوم (تا انتهای صفحه ۶۰)

۴

فصل سوم

۷

---------

---

فصل چهارم

۸

جمع

۲۰

 جمع

منبع : وبلاگ دبیرخانه شیمی شهر تهران


رهنمودهایی برای طراحی و اجرای آزمایش های خلاق،کم هزینه و پرکاربرد با هدف انتقال یک مفهوم علمی معین

یکشنبه 8 آبان 1390 | نوع مطلب :خبر ،
نویسنده: همكاران گروه شیمی تهران |
نظرات ( 0)

آزمایش های طراحی شده باید بر اساس الگوهای انجام آزمایش در کتاب های درسی بوده و :

1-کم هزینه و با ابزار ساده باشد.

2- رابطه ی مستقیم و روشن با مفهوم علمی مورد نظر(هدف آموزشی) داشته باشد.

3- کم ترین خطر و آسیب زیست محیطی را داشته باشد.

4- قابلیت اجرایی در یک بازه ی زمانی مناسب در ساعت آموزشی را داشته باشد.

5- جنبه ی انگیزشی و کاربردی (وابسته به زندگی روزمره و محیط کار، تحصیل و ...) داشته باشد.

6- فایل ارسالی باید شامل متن و تصویر یا متن و فیلم آزمایش باشد.

منبع : وبلاگ دبیرخانه شیمی مستقر در شهر تهران 


 

 

پیرو مطالب مطرح شده در اولین مجمع عمومی دبیران شیمی منطقه همکاران محترم موارد زیر را به گروه ارسال فرمایند

1-      طراحی آزمایش های ساده ،خلاق و پرکاربرد

 

 (واکنش دهنده ی محدود کننده و اضافی)

2-      مقاله برای مجله ی الکترونیکی سازمان و مجله ی حیان

3-      ICT طرح درس بر اساس

فرصت تا اول آذر

با تشکر گروه شیمی


 

بسمه تعالی 

از تمامی دبیران محترم شیمی منطقه 8 درخواست می شود

 پیرو مطالب مطرح شده در اولین مجمع عمومی گروه شیمی

 چنانچه تمایل دارند به عنوان مدرس کلاس های آموزش آزاد

همکاری داشته باشند

با گروه تماس بگیرند .

با تشکر گروه شیمی


بسمه تعالی

از تمامی دبیران محترم شیمی منطقه 8 درخواست می شود

 پیرو مطالب مطرح شده در اولین مجمع عمومی گروه شیمی

  چنانچه تمایل دارند به عنوان هیئت علمی با گروه همکاری نمایند ،

 با گروه تماس حاصل فرمایند.

با تشکر گروه شیمی منطقه ی 8


  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic