بدینوسیله به اطلاع می رساند زمان برگزاری مرحله دوم مسابقات آزمایشگاه-کارگاهی به تاریخ سه شنبه 90/12/23 تغییر یافت.

اسامی برگزیدگان مرحله اول و همچنین محل برگزاری مرحله دوم مسابقات متعاقبا اعلام می گردد.