بسمه تعالی

تحلیل و نمودار نظرسنجی دبیران شرکت کننده در همایش عمومی شیمی و محیط زیست

این نشست علمی با حضور حدود 30 نفر از همکاران در سالن شهید آوینی اداره در ساعت 14 روز سه شنبه19 /11/89 برگزار شد .طبق هماهنگی های انجام شده خانم حیدری  از کارشناسی شهرداری دعوت شده و در باره ی هوا واجزای هواکره ، آلاینده ها و انواع آن ، آلودگی هوا و عوامل به وجود آورنده ی آن و.............. و نقش آن در سلامت محیط زیست و زندگی اطلاعات وسیع و کاربردی ارائه دادند. جلسه  در انتها با پرسش و پاسخ از طرف همکاران و راهنمایی خانم حیدری پایان یافت.

اطلاع رسانی و محل جلسه و زمان آن در نظرسنجی از همکاران به دلیل هماهنگی های قبلی از طریق پیامک و محیط مناسب و خوب سالن با امکانات ویدئو پروژکتورو زمان آن از بالاترین امتیاز برخوردار بود .سپس پشتیبانی و نظم در اجرا از امتیاز خوب برخورداربود و راهنمایی استاد و اطلاعات داده شده و میزان پاسخگویی به نیاز از طرف همکاران گزینه ی متوسط  کمی امتیاز بالایی داشت .