طراح سوالات : طایفه

1-معادلات زیر را بصورت نوشتاری ، تصویری و نمادی  بنویسید.

 

آ- از واکنش گاز هیدروژن با گاز کلر هیدروژن کلرید تولید می شود .

 

ب- پتاسیم نیترات تجزیه شده و پتاسیم نیتریت و اکسیژن تولید می نماید .

 

2- جرم مولکولی هر یک از گونه های زیر را محاسبه کنید .

KNO3   ,   H2SO4   ,   Ca3(PO4)2

3--معادله های شیمیایی زیر را موازنه کنید

َAl(NO3)3 + NaOH Al(OH)3 + NaNO3

 

CS2 +O2→CO2 + SO2

 

4- معادلات سوختن پروپان و اکتان را نوشته و به روش معمولی موازنه کنید.

 

5- معادلات زیر را به روش وارسی موازنه کنید

HCl + CaCO3 → CO2 + H2O + CaCl2

 

H2SO4 + CaBr2  →CaSO4 + HBr

 

6- علت را بیان کنید

آ- هنگام روشن کردن چوب کبریت ،آن را به دیواره ی در قوطی کبریت می کشیم .

 

ب- برای سوزاندن چوب روی آن نفت ریخته و سپس کبریت می زنیم .

 

پ- در پمپ بنزین نوشته شده ، سیگار کشیدن ممنوع؟

7- دانشمندی بنام هابر برای افزایش بازده تولید  آمونیاک و برقراری تعادل در کوچکترین زمان ممکن پیشنهاد کرد که دو گاز هیدروژن و نیتروژن باید در دمای 450  درجه سانتیگراد و فشار 500 اتمسفر در حضور کاتالیزگر ی از ترکیبات آهن ترکیب شوند .معادله ی نمادی آن را طوری بنویسید که همه ی شرایط پیشنهادی هابر را داشته باشد .

8- هر یک از تصویر های زیر چه نوع واکنشی را نشان می دهد

 

                                                                                                                                                   

9- در هر مورد معادله ی واکنش را کامل و موازنه کرده و نوع واکنش را مشخص نمایید

 

 

Br2 + NaI→ I2 + …………………

Al + HBr → ……+……..

Ca(NO3)2 +H2S→ CaS + …………….

Fe(NO3)3 + NaOH → ……………..+…………..

C2H4 + O2        ………+…………

(NH4)3PO4 + Ni(NO3)2 → ………+………

BaCl2.H2O  →……………+……

 

 

10- مول را تعریف کرده و مفاهیم آن را بصورت تساوی بنویسید.

 

11-یک مول کربن دی اکسید چند گرم جرم دارد و از چند مولکول و چند اتم درست شده است؟

 

12- در 22 گرم کربن دی اکسید چند گرم اکسیژن وجود دارد ؟