مسابقات آزمایشگاهی مرحله اول

آذرماه 90-89

سؤالات شیمی

منطقه 8 آموزش وپرورش تهران

بخش تستی

1- در کدام ترکیب هر سه نوع پیوند یونی- کووالانسی ساده- داتیو وجود دارد؟

آ)2OiS                              ب)-4lClA                       ج) 3ONaN                    د)3OC2K

 

2- اگر انرژی شبکه بلور ACl  بیشتراز BCl  باشد A وB در یک گروه قرار داشته باشند کدام مورد صحیح است؟

آ)الکترونگاتیوی A   بیشتر از B می باشد.                                 ب)انرژی یونش A کمتراز B  می باشد.

ج)شعاع +A  بیشتر از+B  می باشد.                                          د)دمای ذوب  BCl بیشتر از ACl  می باشد.

 

3- در کدام نمونه ،عدد اکسایش اتم مرکزی 1+ است؟

آ) 2XeF                          ب) 2FO                          ج)+2NO                       د) -2CuCl

 

4- انرژی های یونش متوالی عنصر M بر حسب کیلوکالری بر مول به صورت زیر است:

15281 و12729 و2255 و 1787 و 1093 و 683 و 334

کدام عبارت زیر، در توصیف این عنصر درست است؟

آ) فلزی یک ظرفیتی است.      ب)درلایه ظرفیت خود دوالکترون دارد.         ج)سه لایه اکترون دارد.          د)یک نافلز است.

 

5- دراتم Cu29  چند الکترون دارای عدد کوانتومی 3 =n و  2= l و2/1+ =sm  می باشد؟

آ) 1                                ب)  5                              ج)  3                               د)  4

 

6- کدام ترکیب زیر، در مورد نقطه ی جوش ترکیب های هیدروژن دار درست است؟

آ) O2H < 3NH < 4CH     ب) 4CH < 3NH < O2H      ج) 4HC < O2H < 3NH    د) 3NH < 4CH < O2H

 

7- اتم ید در یون -4lCI چند اوربیتال دو الکترونی ناپیوندی، در تراز ظرفیت خود دارد؟

آ)  4                             ب)  3                                ج)  2                              د)  1

 

8- تفاوت جرم مولی بنزن و فنول کدام است؟ (12=C  و  1=H  و 16= O )

آ)  15                            ب)  16                            ج)  17                           د) 18

 

9- در واکنش         O2H   + 2(4PO ) 3aC               4PO3H +2(HO)Ca بعد از موازنه ی کامل، مجموع ضرایب چقدر است؟

آ)  14                          ب)  8                             ج)  12                             د)  11

 

10- درواکنش زیر که مربوط به انفجارنیتروگلیسرین است، پس از موازنه ضریب کدام ماده بیشتر است؟

C3H5N3O9                    CO2  +  H2O  + N2  +  O2

آ) 2OC                      ب) O2H                            ج) 2N                            د) 9O3N5H3C

 

11- فراورده های واکنش تجزیه ی آلومینیم سولفات کدامند؟

آ)آلومینیم سولفیت و اکسیژن     ب)آلومینیم اکسید وگوگرد تری اکسید     ج)آلومینیم سولفید واکسیژن     د)آلومینیم اکسید وگوگرد دی اکسید

 

12- برای شناسایی کدام یون در محلول آبی، ماده ی مناسبی پیشنهاد نشده است؟

آ)+3Fe سدیم هیدرواکسید        ب)+2Pb سدیم نیترات                       ج)+Ag سدیم کرومات             د)+2Ba سولفوریک اسید

 

13- 60 درصد یکی از اکسید های عنصر X32 را اکسیژن تشکیل داده است . ساده ترین فرمول ممکن برای این اکسید کدام است؟

آ)3XO                             ب)2XO                                  ج)3O2X                                      د)XO

 

14- از تجزیه یک ترکیب شیمیایی 12/0 گرم کربن و 03/0گرم هیدروژن و16/0 گرم اکسیژن به دست آمده است و اگر جرم مولی این ترکیب 62 باشد، فرمول مولکولی آن کدام است؟

آ) O3CH                                        ب)2O6H2C                              ج) 2O4H2C                               د) HO3HC

 

15- از واکنش 75/9 گرم از یک فلز قلیایی با آب 2800 میلی لیتر گاز هیدروژن در شرایط استاندارد تولید می شود . جرم اتمی این فلز قلیایی کدام است؟

آ) 23                             ب) 29                                         ج) 39                                     د) 46

 

 

 

 

بخش تشریحی

1- از گرم کردن 1/2 گرم جوش شیرین ،چند مول کربن دی اکسید تولید می شود؟(با نوشتن معادله شیمیایی و موازنه ی آن )

 

2-   چگونه می توان 250 میلی لیتر محلول پتاسیم برمید  5/0  مول برلیتر را از محلول غلیظ  5  مول بر لیتر آن تهیه کرد؟                           (توضیح دهید)

 

3- با توجه به فرمول های شیمیایی زیر به موارد خواسته شده پاسخ دهید:

3OS  و 3HN  و HO3HC و lC4HN  و 3O  و 2H2C (اتن)

آ) در کدام گونه ها زاویه های پیوندی مشابهی  مشاهده می شود؟(آن ها را بر اساس شکل هندسی و تعداد قلمرو الکترونی مرتب کنید.)

ب)در کدام گونه ها پیوند داتیو وجود دارد؟

ج)نوع نیروهای بین ذره ای را درآمونیوم  کلرید– آمونیاک – اوزون – متانول  بنویسید..