بسمه تعالی

گروه های آموزشی منطقه 8 سال تحصیلی 90 -89

گروه شیمی

تحلیل  و نمودار نظرسنجی از دبیران شیمی در اولین مجمع دبیران شیمی در تاریخ 2/9/89

 

 

بسمه تعالی

گروه های آموزشی منطقه 8 سال تحصیلی 90 -89

گروه شیمی

تحلیل  و نمودار نظرسنجی از دبیران شیمی در اولین مجمع دبیران شیمی در تاریخ 2/9/89

 

اولین مجمع دبیران شیمی در تاریخ 2/9 /89 در پایگاه شیمی در دبیرستان غیرانتفاعی پیشرو در ساعت 30/13 با هماهنگی قبلی  و دعوت از دبیران با بخشنامه ی گروه و با سیستم پیام کوتاه برگزارشد .تعداد 28 نفر از دبیران ، 3 نفر آقا و 25 نفر خانم شرکت کردند . فرم نظرسنجی از مجمع به همه ی همکاران داده شد ولی فقط 14 نفر این فرم را برگرداندند.

در هیچکدام از موارد فرم انتخاب ضعیف  نداشتیم. اطلاع رسانی مورد رضایت اکثریت همکاران بود.بعد از آن زمان جلسه مناسب بود وبعد محل جلسه .