میانگین

جنسیت

نوع

رشته

رتبه

15/91

دخترانه

دولتی

ریاضی

1

15/75

پسرانه

غیر انتفاعی

ریاضی

2

15/49

دخترانه

دولتی

ریاضی

3

15/27

دخترانه

غیر انتفاعی

تجربی

4

14/34

دخترانه

دولتی

تجربی

5

14/08

دخترانه

بخش

ریاضی

6

13/95

پسرانه

دولتی

ریاضی

7

13/82

پسرانه

غیر انتفاعی

تجربی

8

12/95

دخترانه

بخش

تجربی

9

12/45

پسرانه

دولتی

تجربی

10

10/44

پسرانه

بخش

ریاضی

11

9/19

پسرانه

بخش

تجربی

12