مرحله ی اول یک شنبه 13 آذر(در تمامی مدارس)

مرحله ی دوم سه شنبه 22آذر( در گرو ه های مدیریتی تعیین شده)