جدول ملاك های تحلیل سؤالات امتحان نهایی شیمی3- خردادماه 90

ردیف

° ملاك های عمومی طرح سؤال (دارای ضریب 1)

امتیاز  ( 1 0)

1

رعایت زیبایی سؤال (خوانا بودن، رعایت فاصله مناسب بین سؤالات ، رسم الخط صحیح و ...)

 

2

كامل بودن سربرگ (دستورالعمل لازم برای پاسخگویی، مشخص بودن تعداد صفحات و سؤالات و زمان آزمون)

 

3

مناسب بودن زمان پاسخگویی به سؤالات

 

4

مناسب بودن تعداد سؤالات آزمون (باتوجه به زمان تعیین شده)

 

5

صحیح بودن نگارش سؤالات (عدم وجود غلط املایی در متن سؤال، عدم استفاده از واژه‌های مبهم و ...)

 

6

رعایت نكات دستوری در طرح سؤالات (صحیح بودن نگارش و نشانه گذاری و ...)

 

7

مشخص كردن موارد منفی با كشیدن خط زیر آن و یا تایپ پررنگ

 

8

سلیس و روان نوشته شدن سؤالات (به گونه‌ای كه همه دانش آموزان برداشت یكسانی از سؤال داشته باشند)

 

9

در نظر گرفتن دامنه و حد برای پاسخ سئوالات تشریحی

 

 

جمع

..........

ردیف

° ملاك های تخصصی طرح سؤال (دارای ضریب 2)

امتیاز  ( 2 0

1

مناسب بودن سؤال از نظر علمی

 

2

استفاده از انواع سؤالات باز پاسخ و بسته پاسخ در طرح سؤالات به تناسب محتوا

 

3

اندازه گیری شدن فقط یك هدف در هر سؤال

 

4

توجه به سطوح مختلف حیطه شناختی اعم از دانشی و فرادانشی در طرح سؤالات

 

5

مرتبط بودن هر یك از سؤال ها (اعم از باز پاسخ یا بسته پاسخ ) با هدف یا هدف‌های مهم یادگیری

 

6

عدم راهنمایی متن سؤال به پاسخ همان سؤال یا سؤالات دیگر

 

7

ترتیب چینش سؤالات از آسان به دشوار(ترتیب قرار گرفتن می تواند بر اساس سطوح حیطه شناختی یا فصل كتاب یا .... باشد)

 

8

طرح بخش عمده سؤالات در حد دانش آموزان متوسط

 

9

رعایت بارم و بودجه‌بندی كتاب در طرح سؤالات (در نظر گرفته شدن محتوای مهم همه فصل‌ها)

 

10

تناسب بارم هر سؤال با میزان (سطح) دشواری و حجم پاسخ آن

 

11

مورد توجه قرار گرفتن اهداف مهم كتاب در آزمون

 

 

جمع

..........

ردیف

° ملاك های ویژه طرح سؤال (دارای ضریب 3)

امتیاز ( 3 0)

1

مرتبط بودن شكل‌ها (تصاویر) داده شده با اهداف / متن سؤالات

 

جمع نمره ی کل ارزیابی

--------------