پیرو مطالب مطرح شده در اولین مجمع عمومی دبیران شیمی منطقه همکاران محترم موارد زیر را به گروه ارسال فرمایند

1-      طراحی آزمایش های ساده ،خلاق و پرکاربرد

 

 (واکنش دهنده ی محدود کننده و اضافی)

2-      مقاله برای مجله ی الکترونیکی سازمان و مجله ی حیان

3-      ICT طرح درس بر اساس

فرصت تا اول آذر

با تشکر گروه شیمی