بسمه تعالی 

از تمامی دبیران محترم شیمی منطقه 8 درخواست می شود

 پیرو مطالب مطرح شده در اولین مجمع عمومی گروه شیمی

 چنانچه تمایل دارند به عنوان مدرس کلاس های آموزش آزاد

همکاری داشته باشند

با گروه تماس بگیرند .

با تشکر گروه شیمی