بسمه تعالی

از تمامی دبیران محترم شیمی منطقه 8 درخواست می شود

 پیرو مطالب مطرح شده در اولین مجمع عمومی گروه شیمی

  چنانچه تمایل دارند به عنوان هیئت علمی با گروه همکاری نمایند ،

 با گروه تماس حاصل فرمایند.

با تشکر گروه شیمی منطقه ی 8