بسمه تعالی

گروه های آموزشی منطقه 8 سال تحصیلی 90 – 89

گروه درسی شیمی

تحلیل و بررسی نیروهای رسمی شیمی

 

برطبق آخرین آماری که از واحد آمار و بودجه دریافت شد از 71 نفردبیر رسمی  این منطقه تعداد 31 نفر دبیر مرد و40 نفر دبیرزن مشغول به تدریس شیمی  در آموزشگاه های مختلف می باشند. تعداد 2 نفر دارای مدرک دکتری ، 10 نفر فوق لیسانس ، 58 نفر لیسانس و 1 نفر فوق دیپلم می باشند.

از این تعداد15 نفرنیمه مرتبط و غیر مرتبط دررشته های زیست ، فیزیک ، تغذیه ، گرایش باغبانی ، ریاضی و علوم تجربی و داروسازی و صنایع شیمیایی و بقیه 56 نفر مرتبط با رشته تدریس خود می باشند.

165 ساعت تدریس غیرموطف در مورد همکاران مرد و 22 ساعت در مورد همکاران زن وجود دارد .که در 42 ساعت ازتدریس غیرموظف از همکاران غیرمرتبط استفاده شده است .

این آمار مربوط به همکاران رسمی مدرس شیمی در مدارس شهر تهران و بخش مرکزی منطقه 8  می باشد.