مسابقات آزمایشگاهی شیمی

 منطقه 8 آموزش وپرورش

مرحله دوم -  30آذر ماه 90-89

بخش تئوری:

1- یک سکه نقره به جرم۶ ⁄٢١ گرم را در نیتریک اسید حل کرده و سپس سدیم کلرید به محلول اضافه می کنیم در نتیجه۳ ⁄۱۴ گرم رسوب سفید رنگ تشکیل    می شود بازده درصدی این واکنش را محاسبه کنید.

(با ذکرمعادله واکنش )

             (Ag=108 ,Cl=35 ,N=14 ,O=16 g/mol )

2- مخلوطی از چهار نمک به شرح زیر داریم:

(AgNO3 ,CuCl2 ,BaCl2 ,FeCl3)

 

     

مناسب ترین مواد شیمیایی مورد نیاز ومراحل شناسایی به تفکیک کاتیون این نمکها را به طور کامل شرح دهید.

 

بخش عملی:

1- تعداد آب تبلور ۴ گرم نمک مسΙΙ سولفات آبدار را تعیین کنید. (160= جرم مولی نمک خشک)

2-  محلول سازی:

 الف-  ٢٥٠سی سی محلول سود ۴⁄٠ مولار  بسازید. ۴٠=جرم مولی سود

ب- با انجام آزمایشی تعیین کنید، چند میلی لیتر محلول ٢ مولار  اسید کلریدریک برای واکنش کامل با ٢٥٠ میلی لیتر محلول سود ۴⁄٠ مول بر لیتر لازم است؟